Samrat Kumar Dey
Mentor
Dhaka International University
Morshedur Rahman Rana
Convener
Dhaka International University
Mahbubur Rahman Siam
Executive
Dhaka International University
Pronay Mandal
Executive
Dhaka International University
Shahadat Hossain Shamim
Executive
Dhaka International University
Tanvir Shahriar Shuvo
Executive
Dhaka International University
Abdullah Al Nahian
Executive
Dhaka International University